Riedidlo S6001 9l-image

Riedidlo S6001 9l

30,90€

  • Detaily produktu
  • Dodatočné informácie

Použitie: Riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu , určených na
nanášanie striekaním.

Vlastnosti:
Farba: bezfarebná, číra kvapalina
Zápach: typický po použitých surovinách
Hustota: 818 - 830 kg/m
Farba v mg J2/100 ml roztoku: max. 6
Bod vzplanutia: pod 21°C
Odparok: max. 10 mg/100 ml
Teplotná trieda: T2
Teplota vznietenia: 441°C

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za
stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:
Riedidlo S 6001 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človek a veľmi horľavý prípravok. V prevádzkach,
v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov
pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia
byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej
elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými
predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie
priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s
objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred
odsúhlasenom odberateľom.

Kategória Riedidlá a rozpúštadla
Podkategória