Toluén lakársky 4,5l-image

Toluén lakársky 4,5l

22,70€

  • Detaily produktu
  • Dodatočné informácie

Charakteristika: Toluén je aromatický uhľovodík vyrobený extrakciou ropných surovín. Je to
priezračná, bezfarebná, ľahko prchavá kvapalina, vo vode veľmi málo rozpustná, ale dobre rozpustná v
organických rozpúšťadlách - éteri, chloroforme, acetóne, etanole a iných.
Použitie: pre nátery a farby ako rozpúšťadlo, odmasťovač, palivo, laboratórne činidlo, v gumárenskom priemysle
Vlastnosti:
Farba: bezfarebný
Zápach: typický aromátový
Hustota: max 870 kg/m3/20°C
Teplota vzplanutia: -8,0 oC
Bod horenia: 6,0°C
Teplota vznietenia: 480°C
Teplotná trieda: T 1
Trieda požiaru: B
Skupina výbušnosti: II A
Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej
látky, laku, lepidla za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.
Bezpečnostné opatrenia:
Toluén má nízky bod vzplanutia /pod 0 °C/ a je veľmi horľavý. Horí čadivým plameňom a jeho pary, ťažšie ako
vzduch, sú jedovaté. V zmesi so vzduchom pri koncentrácii od 1,27 do 7,75 obj.% toluénu tvorí výbušnú zmes.
Toluén je zdraviu škodlivá látka, preto treba pri manipulácii s ním presne dodržiavať príslušné predpisy o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa STN 66 2109. V prevádzkach, v ktorých sa pracuje s toluénom treba
zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady
musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie
používať v nevýbušnom prevedení. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným
ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné
pracovné pomôcky.
Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C.

Kategória Riedidlá a rozpúštadla
Podkategória