a
Nemrznúca zmes do ostrekovačov do -40 3l-image

Nemrznúca zmes do ostrekovačov do -40 3l

4,70€

 • Detaily produktu
 • Dodatočné informácie

Mrazuvzdorná kvapalina do ostrekovačov skiel a reflektorov automobilov do -40°C

Návod na použitie: Kvapalina sa plní do zásobnej nádržky ostrekovača a podľa potreby sa nastrekuje na čelné sklo automobilu.

Prvá pomoc: Pri požití - nevyvolávať zvracanie a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky a odevu - odstrániť zasiahnutý odev, pokožku umyť vodou, mydlom a ošetriť reparačným krémom.

Likvidácia obalov a odpadov: Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom podľa platných predpisov, vzťahujúcich sa na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na určených skládkach priemyselných odpadov.

Skladovanie: viď bezpečnostné upozornenia. Hasiace prípravky: Na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok. GHS klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008. Výstražné slovo: Pozor (Wng.).

Výstražné upozornenia:

 • H226: Horľavá kvapalina a pary.
 • H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí Bezpečnostné upozornenia:
 • P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P233: Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.
 • P370+P378: V prípade požiaru: na hasenie použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok.
 • P403+P235: Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Zloženie: etanol, monoetylénglykol, anionaktívny tenzid < 5%, farbivo, metyletylketón, voda demineralizovaná.
Riediť podľa tabuľky (doporučujeme demineralizovanú alebo mäkkú vodu). Výrobok nepoužívajte do chladičov automobilov
UN kód: 1170
VOC: 733 g/l; TOC: 458 g/l
Objem náplne: 5L
Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby

Kategória Autolaky a doplnky
Podkategória Zmesy do ostrekovačov